ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Καταστατικό Συνδέσμου Προπονητών Καλαθοσφαίρησης Κύπρου

Λευκωσία, 31-07-2009
Οι ιδρυτές

 • ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ
  ΑΡΘΡΟ 1

  Ιδρύεται από τους κάτωθι: 1) Γεώργιος Λάμπρου, 2) Χάρης Χαρίτου, 3) Δημήτρης Βασιλείου, 4) Δώρος Λεμεσίος, 5) Ντίνος Μιχαηλίδης, 6) Ιωάννης Ιωαννίδης, 7) Νίκος Κόνιαλης, 8) Κώστας Χρίστου, 9) Μιχάλης Τσαγγαρίδης, 10) Παντελής Γαβριήλ, 11) Νίκος Λαμπρίας, 12) Θανάσης Μαστορής, 13) Αντώνης Κωνσταντινίδης, 14) Μάριος Αναξαγόρου, 15) Γιώργος Παπαρές, Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» (Σ.Π.Κ.Κ.), με έδρα τη Λευκωσία.

 • ΣΚΟΠΟΣ
  ΑΡΘΡΟ 2

  Σκοπός του Συνδέσμου είναι:
  1) Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους αθλητικούς φορείς.
  2) Η τεχνική και παιδαγωγική βελτίωση των μελών του μέσω της διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων κλπ.
  3) Η αναγνώριση και κατοχύρωση της θέσης και των δικαιωμάτων των μελών του Συνδέσμου στο χώρο της κυπριακής καλαθοσφαίρισης. καθώς και η μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και άλλων συμφερόντων τους.
  4) Η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και αλληλεγγύης των μελών.
  5) Η ανάπτυξη και η προαγωγή των σχέσεων με την Ομοσπονδία και τα Σωματεία καθώς και η ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων του Συνδέσμου.
  6) Η με οποιονδήποτε τρόπο συμπαράσταση του Συνδέσμου προς τα μέλη του, των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν σε διεθνείς αγώνες σωματειακού ή εθνικού επιπέδου.

  ΑΡΘΡΟ 3

  Η μέριμνα για την εκπλήρωση του σκοπού του Συνδέσμου ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κατά τη διαχείριση αυτού του ζητήματος θα ζητήσει τη συνεργασία και ηθική αρωγή:
  1)του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.),
  2) της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (Κ.Ο.Ε.),
  3) της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Κ.Ο.Κ.)
  4) του Σύνδεσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Σ.Ε.Π.Κ.)
  5) άλλων αθλητικών φορέων.

 • ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ
  ΑΡΘΡΟ 4

  Τα μέλη του Συνδέσμου είναι τακτικά και επίτιμα.
  Τακτικά μέλη του Συνδέσμου έχουν δικαίωμα να γίνουν οι Κύπριοι υπήκοοι, ανεξαρτήτως φύλου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν το επάγγελμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης.

  ΑΡΘΡΟ 5

  Τα τακτικά μέλη εγγράφονται με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου για εγγραφή στο Μητρώο Μελών, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, υπηκοότητα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το έγγραφο που θα αποδεικνύει τη δυνατότητα του αιτούντα να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης καθώς και από δήλωση του ότι: α) κατέχει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΚΟΑ, β) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ΚΟΑ και απόδειξη του ταμείου του Συνδέσμου ότι κατέβαλε το δικαίωμα εγγραφής και μίας ετήσιας εισφοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση και στη συνέχεια ενημερώνει τα μέλη του Συνδέσμου στη Γενική Συνέλευση.
  Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση και μπορεί να είναι άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες και συνέβαλαν στην προαγωγή του αθλητισμού και κυρίως του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης.
  Ο τίτλος του Επίτιμου προέδρου απονέμεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 5/7 των μελών του, προς τη Γενική Συνέλευση. Τα προτεινόμενα μέλη πρέπει να έχουν διατελέσει πρόεδροι του Δ.Σ. και μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο όταν τον ζητήσουν.
  Μέλη του Συνδέσμου που αποχωρούν από το επάγγελμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης και έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ονομάζονται προπονητές καλαθοσφαίρισης επί τιμή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη με πλειοψηφία 5/7 των μελών του, που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση, τίτλο που δικαιούνται να φέρουν διά βίου.

  ΑΡΘΡΟ 6

  Τα μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο του Συνδέσμου:
  Α) δικαίωμα εγγραφής μέλους 50€
  Β) ετήσια συνδρομή 30€
  Γ) έκτακτες συνδρομές που θα ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και θα αφορούν την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου.

  Τα δικαιώματα των μελών αρχίζουν από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Μητρώο του Συνδέσμου. Το Δ.Σ. με απόφαση του μπορεί να αυξομειώσει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή.
  Τα μέλη μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσουν από το Σύνδεσμο υποβάλλοντας αίτηση διαγραφής από το Μητρώο των μελών. Μοναδική προϋπόθεση είναι η τακτοποίηση των οικονομικών του εκκρεμοτήτων μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης διαγραφής.
  Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο.
  Μήνας έναρξης της ετήσιας συνδρομής ορίζεται ο μήνας Σεπτέμβριος. Η ετήσια συνδρομή προπληρώνεται πριν τη Γ.Σ. του εκάστοτε έτους ( 2ο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου). Μέλη τα οποία εγγράφονται στο Σύνδεσμό κατά τη διάρκεια της χρονιάς, υποχρεούνται να πληρώσουν το αντίστοιχο υπόλοιπο ποσό της ετήσιας συνδρομής.
  Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους για 2 χρόνια, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., έχοντας όμως τη δυνατότητα επανεγγραφής αμέσως μετά την πληρωμή των οφειλών τους (2 ετήσιες συνδρομές).

  ΑΡΘΡΟ 7

  Απαγορεύεται η εγγραφή στο Σύνδεσμο προσώπου που δεν έχει Λευκό Ποινικό Μητρώο.

  ΑΡΘΡΟ 8

  Όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα, ανάμεσα σε αυτά και το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις Γ.Σ., να ελέγχουν τις πράξεις της διοίκησης., να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής.
  Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρίστανται στις Γ.Σ. χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΑΡΘΡΟ 9

  Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά διετία. Η εκλογή του Δ.Σ. πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ. των μελών του, η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.
  Το εκλεγόμενο Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρία αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και συγκροτείται σε σώμα, αποτελούμενο από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Εκπρόσωπο Τύπου, Βοηθός Γενικός Γραμματέας και Βοηθός Ταμίας. Η κατανομή των αξιωμάτων του Δ.Σ. γίνεται με ψηφοφορία των μελών του, τον τρόπο της οποίας αποφασίζει το ίδιο το Δ.Σ. Η πρόσκληση για τη σύγκληση του Δ.Σ., στην πρώτη του αυτή συνεδρία, γίνεται από τον πρόεδρο του αποχωρήσαντος Δ.Σ., ο οποίος και παραδίδει την υπηρεσία και την περιουσία του Συνδέσμου, αφού γνωστοποιήσει και ενημερώσει το Δ.Σ. για τα ζητήματα που εκκρεμούν. Σε περίπτωση που ο απερχόμενος Πρόεδρος αρνηθεί να καλέσει σε συνεδρία το εκλεγέν Συμβουλίου, η πρόσκληση γίνεται από το πρώτο σε ψήφους μέλος του νέου Συμβουλίου. Συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της διοικήσεως του ταμείου και της περιουσίας του Συνδέσμου, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του παλαιού και του νέου Δ.Σ.
  Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, που ενεργεί είτε αυτεπάγγελτα, είτε γιατί έχει ζητηθεί από τέσσερα τουλάχιστον μέλη του. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρία παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών και σε ισοψηφία υπερισχύει η άποψη ή η πρόταση την οποία ψήφισε ο Πρόεδρος. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του, θεωρείται ως παραιτηθέν και αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα.

  ΑΡΘΡΟ 10

  Το Δ.Σ. μεριμνά για την ακριβή και σωστή εκπλήρωση του σκοπού του Συνδέσμου και κατευθύνει την όλη διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν το Σύνδεσμο. Επίσης διαχειρίζεται τα κεφάλαια και την περιουσία του Συνδέσμου και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.

  ΑΡΘΡΟ 11

  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύνδεσμο ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε αρχής και τρίτου, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών, φροντίζει για την εφαρμογή των κανονισμών και λογοδοτεί στη Γ.Σ. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο εκτελών χρέη Αντιπροέδρου.

  ΑΡΘΡΟ 12

  Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα του.

  ΑΡΘΡΟ 13

  Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συνδέσμου, τηρεί το βιβλίο πρακτικών και το Μητρώο και συντάσσει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας.

  ΑΡΘΡΟ 14

  Ο Ταμίας εκτελεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του Συνδέσμου και πληρώνει τις δαπάνες που αποφασίζονται από το Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια των εξουσιών του, με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, τηρεί τα σχετικά βιβλία της διαχείρισης για την οποία ευθύνεται προσωπικά και δίνει λόγο για όλα τα ζητήματα στο Δ.Σ.
  Ο Ταμίας υποβάλει κάθε χρόνο τον απολογισμό του Συνδέσμου στη Γ.Σ. και κατάσταση στο Δ.Σ. όποτε ζητηθεί. Για όλες τις εισπράξεις εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη η οποία φέρει τη σφραγίδα του Συνδέσμου και την υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του Ταμία. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο «Ταμείο», στο οποίο καταχωρούνται όλα τα έσοδα και τα έξοδα του Συνδέσμου καθώς και τα λογιστικά βιβλία της διαχειρίσεως, φυλάσσει επίσης σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών. Τον Ταμία αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Βοηθός Ταμίας.

  ΑΡΘΡΟ 15

  Ο Εκπρόσωπος Τύπου είναι ο υπεύθυνος όσον αφορά την επικοινωνία με τα Μ.Μ.Ε. (γραπτός τύπος, ηλεκτρονικός τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο), καθώς και την έκδοση των ανακοινώσεων του Συνδέσμου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του.
  Πάντοτε, τόσο για την πρώτη περίπτωση όσο και για τη δεύτερη, ο εκπρόσωπος τύπου θα προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα.

  ΑΡΘΡΟ 16

  Σε καμία περίπτωση οι ιδιότητες του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

  ΑΡΘΡΟ 17

  Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλει τις παρακάτω ποινές στα μέλη του Συνδέσμου, πάντοτε όμως μετά από προηγούμενη πρόσκληση του διωκόμενου μέλους σε απολογία:
  Α) της έγγραφης παρατήρησης
  Β) της αυστηρής έγγραφης επίπληξης
  Γ) της οριστικής διαγραφής η οποία υπόκειται στην έγκριση της Γ.Σ.
  Επίσης, το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να προβεί στη διαγραφή κάθε μέλους που έχει παραβεί το Άρθρο 7.

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
  ΑΡΘΡΟ 18

  Η Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις αυτού. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές συγκαλούνται μία (1) φορά τον χρόνο, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου. Οι έκτακτες Συνελεύσεις συγκαλούνται όταν κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ ή ζητηθεί από το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καλέσει Γενική Συνέλευση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη Συνέλευση μελών, με ψηφοφορία ο τρόπος της οποίας καθορίζεται από τον Πρόεδρο, ποτέ όμως δια βοής. Οι αποφάσεις σχετικά με αρχαιρεσίες, ανάδειξη μελών Δ.Σ., εξελεγκτικής επιτροπής, τακτικών ή αναπληρωματικών, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Δεν επιτρέπεται η ψήφος απόντων ή κωλυόμενων μελών διά αντιπροσώπου ή με εξουσιοδότηση τρίτου.
  Στις Γ.Σ. μετέχουν και έχουν δικαίωμα ψήφου τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συνδέσμου. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα 3/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν δε συμπληρωθεί απαρτία, δίνεται ημίωρη παράταση οπότε οι παρόντες αποτελούν απαρτία. Για την τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου απαιτείται η παρουσία 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, και πλειοψηφία του των 3/4 της απαρτίας αυτής.

  ΑΡΘΡΟ 19

  Η ενημέρωση των μελών για σύγκληση της Γ.Σ. γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδα του Συνδέσμου ή τηλεφωνικώς (sms) ή με επιστολή, με ευθύνη του Δ.Σ.. Οι πιο πάνω τρόποι, αποτελούν και τα μέσα επικοινωνίας μεταξύ μελών και Δ.Σ.. Η ενημέρωση θα πρέπει να αναφέρει τον τόπο, χρόνο, ώρα της Γ.Σ. και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται στα μέλη δεκαπέντε (15) μέρες πριν τη Γ.Σ και να δημοσιεύεται επίσης σε τρεις (3) τουλάχιστον εφημερίδες.

  ΑΡΘΡΟ 20

  Κατά την ετήσια Γ.Σ. λογοδοτεί το Δ.Σ. δια του Προέδρου επί των πεπραγμένων του προηγούμενου χρόνου, αναφέρεται ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης καθώς και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής αναφορικά με τον διαχειριστικό έλεγχο. Ακολούθως η Γ.Σ. αποφασίζει για την έγκριση ή μη της Διαχείρισης.
  Η Γ.Σ. σαν ανώτατο και κυρίαρχο Σώμα του Συνδέσμου, αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις και ασκεί την ανώτατη εποπτεία.

 • ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
  ΑΡΘΡΟ 21

  Στην τακτική Γ.Σ. κάθε δεύτερο έτος, γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξή Δ.Σ. και διμελούς εξελεγκτικής επιτροπής. Δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Καθυστερημένες οφειλές προς το Σύνδεσμο, μπορούν να τακτοποιηθούν και την μέρα των αρχαιρεσιών, πριν τη ψηφοφορία. Στη διαδικασία της ψηφοφορίας το κάθε μέλος.
  Οι αρχαιρεσίες γίνονται από την τριμελή Εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ.. Εκλέγονται τακτικά μελή του Δ.Σ. οι πρώτοι επτά (7) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Ο 8ος και ο 9ος στην τελική κατάταξη θεωρούνται επιλαχόντες. Η κάλυψη κενής θέσης μέλους Δ.Σ. σε περίπτωση παραίτησης του ή για την περίπτωση του άρθρου 9, αναπληρώνεται από τον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα.
  Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, εκτελείται νέα ψηφοφορία από την εφορευτική επιτροπή. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. αφού καταρτιστεί σε Σώμα, συντάσσει πρακτικό, το οποίο και υπογράφει, και το καταχωρεί στο βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.

 • ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΑΡΘΡΟ 22

  Ο διαχειριστικός έλεγχος κάθε έτους γίνεται από διμελή εξελεγκτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται κατά την τακτική ετήσια Γ.Σ., μαζί με ένα αναπληρωματικό μέλος. Το πόρισμα του ελέγχου υποβάλλεται στη Γ.Σ. μέσω του Δ.Σ.. Ως μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να εκλεγούν πρόσωπα του Δ.Σ. ή πρόσωπα τα οποία με εντολή του Δ.Σ., εκτέλεσαν πράξεις διαχείρισης.

 • ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
  ΑΡΘΡΟ 23

  Οι πόροι του Συνδέσμου είναι:
  Α) οι τακτικές εισφορές των μελών (βάση του άρθρου 6)
  Β) τα δικαιώματα εγγραφής των μελών (βάση του άρθρου 6)
  Γ) οι έκτακτες εισφορές των μελών (βάση του άρθρου 6)
  Δ) οι δωρεές, οι χορηγίες και οι εισπράξεις από τις διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
  Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την ορθή διαχείριση των οικονομικών πόρων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου και λογοδοτεί στην ετήσια Γ.Σ.

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  ΑΡΘΡΟ 24

  Ο Σύνδεσμος έχει τη δική του σφραγίδα.

  ΑΡΘΡΟ 25

  Το Διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.

  ΑΡΘΡΟ 26

  Την πειθαρχική εξουσία πάνω στα μέλη ασκεί το Δ.Σ., οι αποφάσεις του οποίου πρέπει να είναι πάντα δικαιολογημένες. Δεν επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή πριν να κληθεί (άρθρο 19) για απολογία το μέλος που παρεκτράπηκε. Εναντίον της απόφασης του Δ.Σ., καταχωρείται έφεση εναντίον της πρώτης Γ.Σ.
  Οι πράξεις για τις οποίες επιβάλλονται στα μέλη πειθαρχικές ποινές είναι οι εξής:
  Α) παραβίαση διατάξεων καταστατικού

  Β) σκόπιμη παρεμβολή στις πράξεις της διοίκησης που λήφθηκαν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό
  Γ) διατάραξη της τάξης στις Γ.Σ.
  Δ) απρεπής συμπεριφορά προς τα μέλη ή δυσφήμιση τους
  Ε) συμμετοχή σε επεισόδια κατά τη διάρκεια αγώνων, σε βάρος διαιτητή, γραμματείας, αντιπροσώπου οργανώτριας αρχής
  Ανάλογα με τις περιστάσεις που έγιναν οι πράξεις αυτές επιβάλλονται ποινές που προνοούνται στον εσωτερικό κανονισμό του Συνδέσμου

  ΑΡΘΡΟ 27

  Όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος η Διοίκηση, μετά από πρόταση της Γ.Σ. καλεί και ακούει τον ενδιαφερόμενο και αποφασίζει κατά πόσο θα αποβληθεί. Ο αποβαλλόμενος δικαιούται να προσφύγει στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.) και στα αρμόδια όργανα του.
  Οι πιο κάτω περιπτώσεις αναφέρονται ενδεικτικά ως σπουδαίοι λόγοι που μπορούν να επιφέρουν αποβολή:
  Α) ασυμβίβαστη διαγωγή προς το έργο της αγωγής των νέων.
  Β) διαγωγή αντίθετη προς το σκοπό του Συνδέσμου και τα συμφέροντα του
  Γ) αντιδεοντολογική συμπεριφορά προς συνάδελφο προπονητή, όπου αντιδεοντολογική συμπεριφορά ορίζεται η προσπάθεια μείωσης συναδέλφου είτε προφορικά είτε έμπρακτα

  ΑΡΘΡΟ 28

  Με την ποινή που αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό, τιμωρείται κάθε μέλος το οποίο συνάπτει σύμβαση παροχής εργασίας σε Σωματείο που αποδεδειγμένα καθυστερεί σε άλλο μέλος του Συνδέσμου μισθούς ή οποιαδήποτε νόμιμη απαίτηση από προσφερόμενες υπηρεσίες προπονητή καλαθοσφαίρισης.

  ΑΡΘΡΟ 29

  Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των άρθρων του Καταστατικού αυτού, μπορούν να ρυθμιστούν με Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος συντάσσεται από το Δ.Σ. και ψηφίζεται από τη Γ.Σ.

  Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) άρθρα εγκρίθηκε κατά άρθρο και ως σύνολο, από τα υπογράφοντα ιδρυτικά μέλη, τα οποία συνήλθαν σε κανονική συνεδρίαση.